Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Eeskirjad ja korrad

Üld

Pöide valla põhimäärus›
Pöide valla 2017. aasta eelarve kinnitamine›
Pöide valla arengukava 2005-2021›
Pöide valla eelarvestrateegia 2017-2020
Pöide vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord›
Pöide valla allasutuste töötajatele ja teenistujatele prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise kord›
Pöide vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend›
Volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele volikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu suuruse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramise ja maksmise korra kehtestamine›
Vallavolikogu liikme, vallavalitsuse liikme ja vallavanema teenistuslähetusse saatmise kord›
Pöide valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord›
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Pöide vallas›
Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord›
Reklaami ja kuulutuse paigaldamise ja maksustamise korra kehtestamine›
Pöide vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded›
Pöide valla kalmistute kasutamise eeskiri›
Pöide valla finantsjuhtimise kord›
Vallavalitsuse liikmetele hüvituse suuruse määramine›
Projektides osalemise kord›
Pöide valla rinnamärgi statuut›
Pöide valla "Aasta tegija ja tegu" statuut›
Pöide valla külavanema statuudi kehtestamine›
Pöide vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus›
Pöide valla ametiautode kasutamise kord›
Isikliku sõiduauto töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord›
Riigihangete läbiviimise kord›
Muhu, Orissaare, Pöide, Laimjala, Valjala ja Leisi valla ühise kriisikomisjoni põhimäärus›
Pöide vallas valimiste korraldamiseks valimisjaoskonna moodustamine›
Pöide vallas valimiste korraldamiseks valimisjaoskonna moodustamine›
Pöide valla kantselei asjaajamiskorra kinnitamine›

 

Haridus

Tornimäe lasteaia kulude lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine›
õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord›
Tornimäe Põhikooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord›
Tornimäe Lasteaia põhimäärus›
Tornimäe Lasteaia arengukava 2014-2018›
Tornimäe Põhikooli arengukava 2014-2017›
Tornimäe Põhikooli põhimäärus›
Pöide valla haridusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2016 aastaks›

 

Maakorraldus

Pöide valla 2017. aasta maamaksumäärade kehtestamine›
Pöide valla hoolduses olevate teede nimekirja kinnitamine›
Kohanime määramise kord Pöide vallas›

 

Sotsiaal

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine›
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord›
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasu maksmise kohustuse osalise üle võtmise tingimused›
Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise tingimused›
Koduteenuste osutamise tingimused›
Sotsiaaltoetuste taotlusvormide kinnitamine›

 

Elamumajandus

Munitsipaaleluruumi üüri piirmäär›
Munitsipaaleluruumide üürileandmise korra kinnitamine Pöide vallas›
Eluruumide kasutamise eeskirja kinnitamine›
Munitsipaaleluruumi üürilepingu tingimused›
Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine›
Munitsipaaleluruumide üüri määrad›

 

Keskkond

Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri›
Pöide valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri›
Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine›
Pöide valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord›
Pöide vallas koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine›
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord›
Pöide valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri›
Pöide valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kehtestamine›

 

Ehitus ja planeerimine

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Pöide vallas›
Pöide valla üldplaneeringu kehtestamine›
Pöide valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Puhke–, virgestus– ja haljasalad" kehtestamine›
Pöide valla soojusmajanduse arengukava kinnitamine›

 

Kultuur

Pöide valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri›
Kõrkvere Rahvaraamatukogu põhimäärus›
Tornimäe Rahvaraamatukogu põhimäärus›
Pöide valla avalike internetipunktide kasutamise eeskiri›

Pöide vallavalitsus © 2018