Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

Ehitaja meelespea

Seoses 1. juulist uue Ehitusseaduse kehtima hakkamisega on uus meelespea.

Nr.

Tegevus

Kestvus

Märkus

1.

Projekteerimistingimuste taotlus (vorm ehitisregistris)koos omandiõiguse dokumendiga ja maaüksuse plaaniga

-

Ehitusseadustik ptk 3 § 26-34
Kui taotluse esitaja ei ole omanik, siis peab olema volitus

2.

Projekteerimistingimuste väljastamine

30 või 60 päeva

Ehitusseadustik § 31, tasuda riigilõiv (riigilõivuseadus § 3315 ) {25 EUR}

3.

Puurkaevu rajamine - asjaajamise kord

-

Ehitusseadustik LISA 1-Muud vee-ehitised, tasuda riigilõiv (riigilõivuseadus § 3312 lg(1) ) {30 EUR}

4.

Krundi geodeetiline mõõdistus, tehniliste tingimuste taotlemine tehnovõrkude valdajatelt, ehitusprojekti koostamine

-

Ehitusseadustik § 14

5.

Ehitusteatis Ehitusteatis

10 päeva

Ehitusseadustik ptk 4 § 35 – 37, Lisa 1

6.

Ehitusprojekti esitamine valda koos ehitusloa taotlusega

-

Ehitusseadustik ptk 4 jagu 2, Lisa 1
tasuda riigilõiv (riigilõivuseaduse § 3311 , 3312 ) {elamu 150.- ja mitteelamu 250 EUR}
Kui taotluse esitaja ei ole omanik, siis peab olema volitus

7.

Ehitusloa väljastamine

30 päeva

Ehitusseadustik § 42, Lisa 1

8.

Ehitamise alustamise teatis valda
Ehitise täieliku lammutamise teatis

3 päeva

Ehitusseadustik § 43, Lisa 1

9.

Ehitamine koos omanikujärelevalve ja dokumenteerimise tagamisega

-

Ehitusseadustik § 15 ja § 20,

10.

Kasutusteatis

10 päeva

Ehitusseadustik ptk 5 § 47 – 49, Lisa 2

11.

Kasutusloa taotlus koos tehnilise dokumentatsiooni esitamisega valda

-

Esitab ehitise omanik, Ehitusseadustik § 52, LISA 2

12.

Vald korraldab valminud ehituse ülevaatuse ehitise omanikule sobival ajal

-

Ehituskomisjon

13.

Ehitise ülevaatuse akti koostamine kui ehitis vastab nõuetele

-

Ehituskomisjon

14.

Kasutusloa väljastamine

30 päeva

Ehitusseadustik ptk 5 jagu 2, LISA 2
tasuda riigilõiv (riigilõivuseaduse § 3313 , 3314 ) {elamu 30.- ja mitteelamu 60 EUR}

 

Uued taotluste vormid ehitisregistrist saad siit.

Lisa 1 Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Lisa 2 Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

 

EHITUSSEADUSTIK

Pöide vallavalitsus © 2018